Zakres usług

§ PRAWO RODZINNE

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię w obszarze prawa rodzinnego dotyczy w szczególności spraw o:

 • rozwód
 • separację
 • uregulowanie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów
 • alimenty
 • podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o przysposobienie

§ PRAWO "ODSZKODOWAWCZE"

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię w obszarze prawa tzw. odszkodowawczego dotyczy w szczególności spraw o:

 • odszkodowania z wypadków komunikacyjnych (szkody na rzeczy i szkody na osobie)
 • odszkodowania inne niż z wypadków komunikacyjnych (np. wypadki na chodnikach)
 • odszkodowania za szkody majątkowe
 • odszkodowania za wypadki przy pracy
 • odszkodowania za sieci przesyłowe
 • odszkodowania za szkody w gospodarstwie rolnym

§ PRAWO SPADKOWE

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię w obszarze prawa spadkowego dotyczy w szczególności spraw o:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek

§ PRAWO RZECZOWE

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię w obszarze prawa rzeczowego dotyczy w szczególności spraw o:

 • zasiedzenie
 • podział nieruchomości
 • zniesienie współwłasności

§ PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię w obszarze prawa ubezpieczeń społecznych dotyczy w szczególności spraw o:

 • emerytury
 • renty
 • zasiłki

§ PRAWO KARNE

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię w obszarze prawa karnego polega w szczególności na:

 • obronie oskarżonych (ws. o przestępstwa) i obwinionych (ws. o wykroczenia) w postępowaniu sądowym
 • reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przygotowawczym (śledztwo i dochodzenie)
 • zastępowaniu Klientów występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych
 • sporządzaniu prywatnych aktów oskarżenia i zastępowaniu Klientów występujących w charakterze oskarżycieli prywatnych

§ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię w obszarze postępowania egzekucyjnego polega w szczególności na:

 • sporządzaniu wniosków egzekucyjnych
 • monitorowaniu postępów postępowania egzekucyjnego
 • sporządzaniu środków kontroli prawidłowości toku postępowania, w tym powództw przeciwegzekucyjnych i skarg na czynności komorników

§ OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców - zarówno prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i działalność w formie spółek cywilnych i handlowych.
Usługi są świadczone na podstawie umów o stałą obsługę prawną, jak i na podstawie pojedynczych umów zlecenia.
Usługi dotyczą zarówno zakładania działalności, doradztwa przy prowadzeniu działalności, jak i przy podejmowaniu decyzji co do sposobu zamknięcia działalności oraz samym zamknięciu działalności.
Usługi z zakresu doradztwa przy prowadzeniu działalności obejmują w szczególności sporządzanie projektów aktów z "życia" wewnętrznego przedsiębiorcy (np. protokoły posiedzeń zgromadzenia wspólników), sporządzanie projektów umów, opiniowanie gotowych projektów umów, zastępowanie w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz zastępowanie w postępowaniu egzekucyjnym.
Kancelaria prowadzi usługi z zakresu tzw. wywiadu gospodarczego kontrahentów Klienta. Kancelaria prowadzi usługi z zakresu audytu dokumentów księgowych Klienta jak i audytu dokumentów księgowych przedsiębiorców, których planowane jest przejęcie przez Klienta.

§ OBSŁUGA PRAWNA ROLNIKÓW

Kancelaria świadczy obsługę prawną rolników - zarówno kompleksową jak i na podstawie pojedynczych umów zlecenia. Pomoc dotyczy w szczególności kwestii:

 • reprezentowania klientów przed inspekcjami i innymi organami administracji
 • opiniowania projektów umów produktów bankowych
 • doradztwa w zakresie aspektów prawnych związanych ze szczególnymi rodzajami produkcji rolno-spożywczej
 • opiniowania umów kontraktacji, umów o usługi magazynowe, umów spedycyjnych, ubezpieczeniowych i innych związanych z produkcją rolną
 • doradztwa co do prawnych aspektów wpływających na rentowność określonego rodzaju produkcji
 • zastępowania przed sądami, w szczególności w sprawach o uzyskanie lub zwiększenie odszkodowania

§ PRAWO UMÓW

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię w obszarze tzw. prawa umów polega w szczególności na:

 • sporządzaniu projektów umów zgodnie z dyspozycjami Klienta
 • sporządzaniu projektów aneksów umów
 • opiniowanie gotowych projektów umów
 • sporządzaniu informacji o ryzykach gotowych projektów umów
 • doradztwie przy podejmowaniu decyzji co do sposobu zabezpieczenia wykonania umowy

Kancelaria świadczy również porady prawne poprzez elektroniczną obsługę Klienta.

W ramach porad elektronicznych Kancelaria opracowuje opinie i informacje prawne oraz różnego rodzaju pisma, zarówno w postępowaniach sądowych, jak i przedsądowych.